Nhà Đất Toàn Phát

Địa chỉ: Khu Khả lễ – Phường võ cường – TP. Bắc Ninh

Địa chỉ email: Toanbn.109@gmail.com

Điện Thoại: 0374517387